Deneyiminizi iyile?tirmek i?in yasal düzenlemelere uygun ?erezler (cookies) kullan?yoruz. Detayl? bilgiye?Gizlilik ve ?erez Politikas??sayfam?zdan eri?ebilirsiniz.

Gizlilik ve KVKK Metni

?stanbul Su Alt? Dünyas? Turizm Ticaret Anonim ?irketi (“Sea Life ?stanbul”) olarak ki?isel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet g?stermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve ?zgürlüklerinizi korumak amac?yla yürürlükte olan 6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu'nu ("KVKK") kapsam?ndaki ki?isel verilerinizin kullan?m? ve korunmas? ile ilgili haklar?n?z hakk?nda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Ki?isel Veri Nedir?

Ki?isel veri, KVKK 'da kimli?i belirli veya belirlenebilir ger?ek ki?iye ili?kin her türlü bilgi olarak tan?mlanm??t?r. Buna g?re bizimle payla?t???n?z ad?n?z, soyad?n?z, elektronik posta adresiniz ve telefon numaran?z ki?isel veri olarak adland?r?lmaktad?r.

  1. Ki?isel verilerinizin taraf?m?zca toplanmas?n?n amac? nedir?

Sea Life ?stanbul olarak sizlere hizmet sa?layabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi ?irketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve geli?melerden haberdar edebilmek i?in ki?isel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda i?lemekteyiz.

  1. Ki?isel verilerinizi hangi ama?la, kimlere aktar?yoruz?

Ki?isel verileriniz yurtd??? merkez ?irketimiz, yurti?inde birlikte ?al??makta oldu?umuz i?tiraklar?m?z, i? ili?kisinin devam? esnas?nda birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek i?in i? birli?i yapt???m?z i? orta??m?z olan kurum, kurulu?larla payla??labilmektedir. Ayr?ca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla s?n?rl? olmak üzere mahkemeler ve di?er kamu kurumlar? ile ki?isel veriler payla??lmaktad?r.

  1. Ki?isel verilerinizi nas?l sakl?yoruz?

Sea Life ?stanbul ile payla??lan ki?isel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Sea Life ?stanbul standartlar?na uygun olarak saklanmaktad?r.

  1. Ki?isel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Sea Life ?stanbul olarak ki?isel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktay?z. KVKK Md. 7/f.1.'e g?re i?lenmesi gerektiren ama? ortadan kalkt???nda ve/veya mevzuat uyar?nca verilerinizi i?lememiz i?in zorunlu k?l?nd???m?z zamana??m? süreleri doldu?unda, ki?isel verileriniz taraf?m?zca silinecek, yok edilecek veya anonimle?tirerek kullan?lmaya devam edilecektir.

  1. Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu'ndan do?an haklar?n?z nelerdir?

KVKK Md. 11 uyar?nca ki?isel verileriniz ile ilgili taraf?m?za ba?vurarak a?a??da say?lm?? olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

?

-Ki?isel verilerinizin i?lenip i?lenmedi?ini ??renme

-Ki?isel verileriniz i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme

-Ki?isel verilerinizin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme,

-Yurt i?inde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? ü?üncü ki?ileri bilme,

-Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini isteme, -----Ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesine ve/veya ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ili?kin i?lemlerin ki?isel verilerin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini isteme,

-??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ??kmas?na itiraz etme,

-Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? halinde zarar?n giderilmesini talep etme haklar?na sahipsiniz.

?

Sea Life ?stanbul olarak taleplerinizi, talebin niteli?ine g?re en k?sa sürede ve en ge? otuz gün i?inde ücretsiz olarak sonu?land?rmaktay?z. Ancak, i?lemin ayr?ca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret al?nabilecektir.

?

免费高清视频